همکاریدرک مطلب:
مکالمه:
نوشتن:
خواندن:

Excel:
PowerPoint:
Access:
Word:
photoshop:
flash:

Html5,Html:
Css,Css3:
php:
joomla:
javascript:
Mysql:
android:

نام 3 نفر از از افرادی که با شما نسبتی نداشته ولی با شخصیت شما آشنا هستند بنویسید

درک مطلب:
مکالمه:
نوشتن:
خواندن:
نام 3 نفر از از افرادی که با شما نسبتی نداشته ولی با شخصیت شما آشنا هستند بنویسید

درک مطلب:
مکالمه:
نوشتن:
خواندن:

Excel:
PowerPoint:
Access:
Word:
photoshop:
flash:
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه رایا رسانه می باشد